česky | english

Tisková zpráva: Česká fotovoltaická konference a výstava, 5. ročník

Ve dnech 10. až 13. listopadu 2010 proběhl na výstavišti BVV v Brně již 5. ročník České fotovoltaické konference a výstavy. Program čtyřdenní konference byl rozdělen do dvou víceméně samostatných částí – vědecké a uživatelské. Paralelně s konferencí probíhala v pavilonu A1 výstava firem nabízejících fotovoltaické elektrárny systémy, jejich komponenty a související služby. Vstup na výstavu byl stejně jako loni zdarma.

Sál MORAVALetošního ročníku fotovoltaické konference se zúčastnilo celkem 205 přednášejících a posluchačů, kteří vyslechli celkem 51 přednášek a zhlédli 21 posterů. Největší zájem byl o blok věnovaný legislativním změnám, který probíhal v pátek odpoledne, kdy bylo v sále přítomno kolem 170 posluchačů. Na výstavě se prezentovalo 30 firem, kromě českých to byly 3 z Německa, 3 až z Číny a po jedné firmě ze Slovenska, Rakouska, Španělska a Portugalska. Počet návštěvníků výstavy nebyl sledován, protože vstup na výstavu byl volný, bylo jich však zřetelně méně než v roce 2009.

První dva dny byly věnovány prezentaci aktuálních výsledků vědeckého výzkumu v České republice a vybraných pracovišť v zahraničí. Z přehledu přednášek lze vysledovat, že pozornost je stejně jako jinde ve světě zaměřena jak na zlepšování vlastností krystalických článků a panelů, tak na hledání alternativních technologií z oblasti tenkovrstvých struktur (aSi:H, CIGS), případně struktur s organickými materiály. T.MarkvartNadále přetrvávají výhody každé z komerčních technologií – krystalické články vykazují vyšší účinnost, tenkovrstvé jsou výrazně levnější, vzhledem k nižší účinnosti však vyžadují větší plochu a nákladnější konstrukce.

Velmi inspirativní byla přednáška profesora Markvarta z University of Southampton, který rozebíral problematiku mikrosítí. Na příkladu energeticky nezávislého rodinného domu ukázal, že kombinace fotovoltaiky a mikrokogenerační jednotky výrazně snižuje nároky na akumulační kapacitu. Taková kombinace zdrojů může být již dnes konkurenceschopná v porovnání s dodávkami elektřiny z velkých elektráren. Podmínkou provozování nezávislých mikrosítí je dynamické řízení spotřeby. Lokální mikrosítě mohou podle profesora Markvarta pokrývat výrazný podíl dodávek elektřiny bez nutnosti posilovat přenosové sítě.

PosteryPáteční program – Národní fotovoltaické fórum – byl zahájen přehledem aktuálního vývoje fotovoltaiky ve vybraných zemích Evropy. Vedle zkušeností z Německa, kde je fotovoltaika podporována prostřednictvím výkupních cen déle než 10 let, byl prezentován i očekávaný vývoj v Itálii, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. Následoval přehled potenciálu rozvoje fotovoltaiky.

Zřejmě nejzajímavější přednáška byla součástí druhého bloku věnovaného perspektivám fotovoltaiky. Dr. Šúri prezentoval výsledky studie, kterou jeho tým zpracovával ve spolupráci s ČEPS. Studie ukázala, že obavy z nepredikovatelnosti výroby fotovoltaiky jsou přehnané. Výrobu fotovoltaických elektráren lze rozdělit na deterministickou a stochastickou složku. Přestože výroba jedné fotovoltaické elektrárny se může měnit v rychlých skocích například vlivem oblačnosti, průběh výroby na celém území České republiky je poměrně hladký. Pohotový výkon je přitom v létě zřídka nižší než 20 % maxima pro danou hodinu a stejně tak zřídka přesáhne 80 %. V zimě je většinu času výroba nižší než 20 % jmenovitého výkonu a jen zřídka přesáhne 50 %. Čtvrthodinová změna výkonu nikdy nepřesáhne 5 % instalovaného výkonu (při instalovaném výkonu 2000 MWp by tedy čtvrthodinová odchylka byla nejvýše 100 MW, při modelování stability elektrizační soustavy přitom jsou uvažovány pouze bloky s jednotkovým výkonem nad 200 MW, pozn. BB).

Vliv fotovoltaických elektráren na přenosovou soustavu

Obrázek: Vliv fotovoltaických elektráren na přenosovou soustavu při instalovaném výkonu 1000 MWp, nahoře pohotový výkon, dole čtvrthodinové změny výkonu, šedou barvou hodnoty pro náhodně vybraných 10 elektráren.

V podvečer byl program zakončen seminářem CZEPHO (Česká průmyslová fotovoltaická asociace) věnovaným rozboru legislativních změn, zejména retroaktivnímu odvodu z výkupní ceny a možnostem právní ochrany investic.

Sobotní program byl zaměřen na praktické otázky spojené s návrhem, realizací a provozem fotovoltaických zařízení. Mimo jiné byl prezentován pohled Hasičského záchranného sboru na otázku požáru fotovoltaických zařízení. Hlavní téma však bylo predikce výroby, s čímž souvisí i otázka případné potřeby odstraňování nečistot z povrchu panelů. Na úplný závěr konference byl promítán film 4. revoluce – energetická soběstačnost. Film je již v distribuci v Německu, Rakousku a Švýcarsku (promítá se v běžných kinech) a bude distribuován i v České republice. Jedna z myšlenek filmu: „Pro dvě miliardy lidí zejména v Africe je otázka ͵potřebujete elektřinu?ʹ totožná s otázkou ͵potřebujete obnovitelný zdroj elektřiny?ʹ“

MPOProgram EfektPořádání České fotovoltaické konference a výstavy finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím programu EFEKT.

Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost
vydáno 30.11.2010

vytisknout nahoru